T.C.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-      Mülkiyeti ve tasarruf hakkı Balıkesir Üniversitesine ait olan ekli tabloda yer alan kantin, al-götür içecek noktası ve oto yıkama yeri/yerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi Açık Teklif Usulüne göre hazırlanan şartnameler doğrultusunda kiraya verilecektir.

2-      İhaleler Balıkesir Üniversitesi Çağış kampüs yerleşkesindeki Rektörlük Binası altıncı (6.) katında bulunan toplantı salonunda yapılacaktır.

a)      Tüm İhaleler Ekli İlan Listesinde Belirtilen Sıralamaya Göre 31/08/2023 Tarihinde Saat: 10:00 da 1. Sıradan Başlayıp Sırayla Yapılacak Olup Belirtilen Tarih ve Saatten Sonra Dosya Teslim Alınmayacaktır.

3-      Şartname ve ekleri BAUN İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının Gelir Tahakkuk Şube Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir.

4-      Her bir yerin ihalesine ait şartnamenin tasdikli örnekleri mesai saati içinde Balıkesir Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının ilgili şubesinden 200,00 (İkiYüz)-TL bedel karşılığında satın alınabilir. ( Birden çok yerin ihalesine katılmak isteyenler her bir yer için ayrı  ayrı şartname almak zorundadır.) Söz konusu bedeller Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Halk Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR 90 0001 2009 2410 0006 0000 30 Iban nolu hesabına yatırılacaktır.

5-      İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:

a)      Resmi kurumlardan alınan ikametgâh ve tebligat belgesi veya E-Devlet Çıktısı (evrakın geçerlilik süresinin geçmemiş olması) 2023 tarihli,

b)      Savcılıktan alınacak sabıka kaydı veya E-Devlet Çıktısı (evrakın geçerlilik süresinin geçmemiş olması) 2023 tarihli,

c)      Oda sicil kaydı,

d)     İmza beyannamesi (sirküleri) noterden onaylı 2023 tarihli,

e)      Vekaleten katılanların vekaletnamesi noterden onaylı 2023 tarihli,

f)       Vekilin imza beyannamesi (sirküleri) noterden onaylı 2023 tarihli,

g)      İhale tarihi itibariyle son 30 (otuz) güne  ait Vergi Numarası ve vergi borcu yoktur belgesi veya E-Devlet Çıktısı (evrakın geçerlilik süresinin geçmemiş olması) 2023 tarihli,

h)      İhale tarihi itibariyle son 30 (otuz) güne  ait SGK borcu yoktur belgesi (kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmamak) veya E-Devlet Çıktısı (evrakın geçerlilik süresinin geçmemiş olması) 2023 tarihli,

i)        Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont,

j)        BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına borcu yoktur belgesi 2023 tarihli,

k)      BAUN İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına borcu yoktur belgesi 2023 tarihli,

l)        İş Deneyim Belgesi,

1.      İhale konusu iş ile ilgili ihaleye katılacak istekliler Çağış Yerleşkesi Kapalı Yüzme Havuzu arkasında güneş enerji panelleri altında bulunan Oto Yıkama Yeri için Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya Özel Sektörde en az üç (3) yıl oto yıkama işletmeciliği/faaliyeti gösterdiğine dair 2023 tarihli iş deneyim belgesini sunmak zorundadır.

6-      İhaleye katılmak isteyenler istekliler şartnamenin ilgili maddesindeki belirlenen kriterlere göre hazırlayacakları üzerinde Adı Soyadı ve İşin adını belirtilen teklif zarflarını/dosyalarını ihale tarih ve saatinden önce sıra numarası karşılığı Gelir Tahakkuk Şube Müdürlüğüne teslim edecektir.

7-      Keyfiyet ilan olunur.

#ilangovtr Basın No 1879468