T.C.

BALIKESİR İLİ

BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

1-       İdarenin

a)       Adresi              : Burhaniye Belediye Başkanlığı

                            Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No:24

                             Burhaniye/BALIKESİR

b)       Telefon/Faks   :  0 266-4126450 / 0266- 4221006

c)       E-posta             : [email protected]

2-       İhalenin Konusu      : Taşınmaz Satış İhalesi

3-       İhalenin

a)       Yapılacağı yer : Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

b)       Tarihi ve saati  : 04 /07/2023 Salı günü saat 10:00’da yapılacaktır.      

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ    

  

         4- Mülkiyeti Burhaniye Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait Balıkesir İli, Burhaniye İlçesi Pelitköy Mahallesi ile Börezli mahallelerinde bulunan ve yukarıda özellikleri belirtilen 4 adet Mesken ve 1 adet Zeytinlik vasıflı taşınmazlar Burhaniye Belediye Meclisinin 06.10.2022 tarih ve 2022/294 ile 05.12.2022 tarih ve 2022/342 sayılı kararlarına istinaden ve Burhaniye Belediye Encümeninin 13.06.2023 tarih 2023/459-460 sayılı kararları doğrultusunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi çerçevesinde, Açık Teklif Usulü arttırma sureti ile şartname esasları dâhilinde “Satış” ihalesi yapılacaktır.

        5-  İhaleler; Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 04.07.2023 Salı günü saat 10.00’da Belediye Encümeni huzurunda yukarıda belirtilen sıralamaya göre yapılacaktır.

        6- İhaleye katılacak olan İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 04.07.2023 Salı günü ihale saatine kadar aşağıdaki belgeleri içeren dosyalarını Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

        7- İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.

        8- 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.

        9-  İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.

        Gerçek kişiler için;

        a)   İhaleye katılım için dilekçe,

        b)   Kanuni İkametgâh Belgesi,

        c)   Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

        d)   Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge. (Nakit, Banka teminat mektubu)

        e)   Burhaniye Belediyesine borcu olmadığına dair belge,  

        f)   İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi

        g)   Vekâleten katılacak olanlardan Noter tasdikli vekâletnamenin aslı ile başvuracaklardır.

        Tüzel kişiler için;

a)       İhaleye katılım için dilekçe,

b)       Tebligat için adres beyanı,

c)       Tüzel kişilerde ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduklarını gösterir vekâletname,

d)       İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi

e)       İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım halinde, vekil adına düzenlemiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter onaylı imza beyannamesi.

f)        Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge. (Nakit, Banka teminat mektubu)

g)       Burhaniye Belediyesine borcu olmadığına dair belge,  

       12- İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup,  İhale Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

       13- İhaleye ait şartnameler, Burhaniye Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.             

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No 1847433