T.C.

BALIKESİR İLİ

BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI

1-       İdarenin

a)       Adresi              : Burhaniye Belediye Başkanlığı

                            Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No:24 Burhaniye/BALIKESİR

b)       Telefon/Faks   :  0 266-4126450 / 0266- 4221006

c)       E-posta             : [email protected]

2-       İhalenin Konusu      : Taşınmaz Kiralama İhalesi

3-       İhalenin

a)       Yapılacağı yer  : Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

b)       Tarihi ve saati  : 04.05.2023 Perşembe günü  saat 10:00’da başlayacaktır.                 

KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

              4) Burhaniye ilçesi, Pelitköy Mahallesi Ayhan Recep Acar Caddesi No:90 ve Pelitköy Mahallesi Ali Kemal Deveciler Caddesi No:22/1 adresinde bulunan, yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen İşyeri – İşletme, çay bahçesi ve tuvalet vasıflı taşınmazlar ile yine İlçemiz Geriş Mahallesi Tuzla-Eğrikoz Mevki 665 ada 2 parselde bulunan yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen tarla vasıflı taşınmazın 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi, Belediye Encümeninin 22.03.2023 tarih ve 2023/220 sayılı kararı ve yine Belediye Encümeninin 22.03.2023 tarih ve 2023/215 sayılı kararları doğrultusunda,  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci Maddesi çerçevesinde açık arttırma usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.  

         İhaleler; Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 04.05.2023 Perşembe günü saat 10.00’da başlayacak olup, yukarıdaki sıralamaya göre Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

        5-) İhaleye katılacak olan İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 04.05.2023 Perşembe günü ihale saatine kadar aşağıdaki belgeler ile birlikte Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

        6-) İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.

        7-) 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.

        8-)  İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.

Gerçek kişiler için;

        a)   İhaleye katılım için dilekçe,

        b)   Kanuni İkametgâh Belgesi,

        c)   Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

        d)   Geçici teminat bedeli ve güvence bedelinin yatırıldığına ilişkin belge. (Nakit, Banka teminat mektubu)

        e)   Belediye’ye borcu olmadığına ilişkin belge,  

        f)   Vekâleten katılacak olanlardan Noter tasdikli vekâletnamenin aslı ile başvuracaklardır.

Tüzel kişiler için;

a)       İhaleye katılım için dilekçe,

b)       Tebligat için adres beyanı,

c)       Tüzel kişilerde ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduklarını gösterir yetki belgesi,

d)       Geçici teminat bedeli ve güvence bedelinin yatırıldığına ilişkin belge. (Nakit, Banka teminat mektubu)

e)       Belediye’ye borcu olmadığına ilişkin belge,

       9-)  İhale şartnameleri Belediyemiz Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

             İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No 1817339