T.C.

BALIKESİR İLİ

BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ÇAM FISTIĞI KOZALAĞI MAHSULLERİNİN DALINDA SATIŞI İHALE İLANI

1-                  İdarenin

a)                  Adresi                    : Burhaniye Belediye Başkanlığı

                           Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No:24 Burhaniye/BALIKESİR

b)                  Telefon/Faks        :  0 266-4126450 / 0266- 4221006

c)                   E-posta                  : [email protected]

2-                  İhalenin Konusu   : Çam Fıstığı kozalağı Mahsullerinin Dalında Satış İhalesi

3-                  İhalenin

a)                  Yapılacağı yer     : Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

b)                  Tarihi ve saati     : 12/09/2023 Salı günü  saat 10:30’da yapılacaktır.  

4-       İhalesi yapılacak olan Çam fıstığı kozalaklarının kaime no, kaime yeri, Miktarı, Muhammen bedeli, Geçici teminatı ve güvence bedeli tutarları,

5-       Mülkiyeti veya tasarrufu Burhaniye Belediye Başkanlığına ait olan ve yukarıda özellikleri belirtilen 1

no.lu kaimedeki, Burhaniye merkez ve Kırsal mahallelerdeki muhtelif taşınmazlar ile yol ve yeşil alanlarda bulunan Çam ağaçlarındaki çam fıstığı kozalağı mahsullerinin 2023 yılı dalında satış ihalesi, Burhaniye Belediye Encümeninin 29.08.2023 tarih ve 2023/911 sayılı kararı doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi çerçevesinde açık arttırma usulü ile yapılacaktır.      

6-       İhalesi; 12.09.2023 Salı günü Saat 10.30’da Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda

Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.       

7-       İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.

Gerçek kişiler için;

        a)   İhaleye katılım için dilekçe,

        b)   Kanuni İkametgâh Belgesi,

        c)   Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

        d)   Geçici teminat bedeli ve güvence bedelinin yatırıldığına ilişkin belge. (Nakit, Banka teminat mektubu)

        e)   Burhaniye Belediyesine borcu olmadığına ilişkin belge,  

        f)   Vekâleten katılacak olanlar Noter tasdikli vekâletnamenin aslı ile başvuracaklardır.

Tüzel kişiler için;

a)       İhaleye katılım için dilekçe,

b)       Tebligat için adres beyanı,

c)       Tüzel kişiler de ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduklarını gösterir vekâletname,

d)       Geçici teminat bedeli ve güvence bedelinin yatırıldığına ilişkin belge. (Nakit, Banka teminat mektubu)

e)       Burhaniye Belediyesine borcu olmadığına ilişkin belge.

8-       İhale şartnamesi Burhaniye Belediyesi Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

             İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01884608