Isaac Newton ve kuantum fiziği arasında önemli bir farklılık ve zaman ayrımı bulunmaktadır. Isaac Newton, 17. yüzyılda yaşamış bir bilim insanıdır ve klasik mekanik alanında önemli katkılar yapmıştır. Newton'un çalışmaları, cisimlerin hareketini ve etkileşimini açıklamak için kullanılan temel yasaları içerir. Bu yasalar, makroskopik düzeyde büyük cisimlerin hareketini tanımlamak için oldukça doğru ve kullanışlıdır.

Kuantum fiziği ise 20. yüzyılda ortaya çıkmış ve mikroskopik düzeyde parçacıkların davranışını açıklamak için kullanılan bir teoridir. Kuantum fiziği, özellikle atom ve atom altı parçacıkların davranışını inceleyen bir alandır. Kuantum fiziği, Newton'un klasik mekanik yasalarıyla tamamen çelişmez ve makroskopik düzeyde gözlemlenen olayları açıklamak için kullanılamaz.

Kuantum fiziği, belirsizlik ilkesi, dalga-parçacık ikiliği, süperpozisyon ve kuantum tünelleme gibi kavramlar içerir. Bu kavramlar, makroskopik düzeyde gözlemlenen olayların açıklamasında kullanılan Newton'un yasalarıyla çelişir. Kuantum fiziği, mikroskopik düzeyde parçacıkların davranışını oldukça doğru bir şekilde açıklayabilir, ancak makroskopik düzeydeki cisimlerin davranışını açıklamak için yetersiz kalır.

Sonuç olarak, Newton'un çalışmaları klasik mekanik alanında büyük bir başarıyı temsil ederken, kuantum fiziği ise mikroskopik düzeydeki parçacıkların davranışını açıklamak için kullanılan bir teoridir. Bu nedenle, Newton ve kuantum fiziği arasında farklılık ve zaman ayrımı bulunmaktadır.