İLAN

T.C. ERDEK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN 
 

ESAS NO    : 2022/917 Esas

DAVACI    : KENAN KARAÇAY- 24865302932
VEKİLİ    : Av. SEVGİ SİDAT
DAVALILAR    : KEMAL KARAÇAY - 24871302704

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen ve Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 419 Ada, 3 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde kain B blok 1.kat 20 nolu bağımsız bölüm üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talep edilmiş olup, davalı Kemal Karaçay'ın adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 01/11/2023 günü saat: 09:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No 1856178