GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1 -   Belediyemize ait Gönen Merkez, Sarıköy Merkez ve Denizkent Mevkii Merkez Cadde ve Sokaklarında bulunan fıstık çamlarındaki çam kozalaklarının toplanarak satılması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Açık Arttırma İhale Usulü ile yapılacaktır.

2 -   Çam kozalaklarının muhammen bedeli 20.000,00-TL olup, geçici teminatı 1.000,00-TL Belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Kesin Teminat ihale bedeli üzerinden % 6 oranında alınacaktır.

3 -   İhale 27.07.2023 Perşembe günü saat 11.00’ da Malkoç Mahallesi Atatürk Caddesi No:31 Gönen / Balıkesir adresinde, Gönen Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

4 -   İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a)   Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

b)   Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,

c)    İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi ve tebligat adresi,

d)   Tüzel kişilik olması halinde kanıtlayıcı belgeler, (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi odası sicil kayıt belgesi, meslek odası kaydı)

e)    Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5 -   İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediye ilan panosunda görülebilir ve Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

6 -   İhaleye girecekler gerekli evrakları 26.07.2023 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

#ilangovtr Basın No 1860639