EDREMİT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Müdürlüğümüz, Çınarlıhan Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 6-7-8-9 No.lu bölmeleri içerisinde kalan Kalabak Konaklamasız Orman Parkı işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886            Sayılı Devlet İhale Kanunu ile Orman Parkları Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1.  İDARENİN :

a) Adresi

: Cennetayaği Mah. İstasyon Caddesi No:9

Edremit /BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası

: 0266 3731222

c) Elektronik posta adresi

: [email protected]

2. İHALEYE KONU MESİRE YERİNİN NİTELİĞİ, YERİ VE

YÜZÖLÇÜMÜ:

3.  İHALE KONUSU İŞİN     :

a) İşin Niteliği, Nev’i ve Miktarı (Fiziki)

: 1 Adet Kalabak Konaklamasız Orman Parkında yer alan gelir getirici tesislerin işletme

hakkının, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 25 ve Ek 8’inci maddesi uyarınca kiraya verilmesi.

b) Tahmin edilen yıllık

işletme hakkı kira bedeli

:51.667,00 TL

c) Geçici teminat miktarı

: 5.170,00 TL (Tahmin edilen bedelin % 10-30’u )

2.  İHALENİN :

a) Yapılacağı yer

: Edremit Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Satış Salonu

b) Tarih ve saati

: 25 / 04/ 2023 - 14 : 00

3.      İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİK KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER  :

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri

kapsamında sunmaları gerekir.

5.1.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde

ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,

5.1.2. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

5.1.3.   Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası (Varsa) bildirmeleri,

5.1.4.   Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

5.1.5. İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi

borcu olamadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge ( kamu kurumları hariç ),

5.1.6. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dan alınan belge, ( Kamu

kurumlarından istenmeyecek).

5.1.7.    Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

5.1.8.  Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

5.1.9. Kapalı  Teklif Usulü İhale Şartnamesi  ve eklerinin  (İhale dokümanının) satış

bedelinin ödenmesini müteakip, idareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi”,

5.1.10. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.11.    Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.12.    Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, 5.1.8 ve 5.1.9 bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

5.1.13.    İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi, İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.11, ve 5.1.12 bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5.2. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek

zorundadır.

4.  İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI):

İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi (Tahsin KAMA-Veri Haz. Kont. İşl.) görülebilir ve  200,00 TL (İKİ YÜZ TL)  aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Edremit Orman İşletme Müdürlüğünün veznesine ya daT.C. Ziraat Bankası Edremit Şubesi’ndeki IBAN TR30000100010910768040-5001 numaralı hesabına yatıracaklardır.

7. TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ :

7.1. Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (Dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın

yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.

7.2. Teklifler, 25/ 04 / 2023 Salı günü saat 14 : 00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan

istekliye iade edilir.

7.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme

konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

7.4. İstekliler tekliflerini, “Tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedeli” üzerinden

artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

                     

7.5. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve

değiştirilemez.

 7.6. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir

           8. ÖZEL HÜKÜMLER :

 

 8.1- Kalabak Konaklamasız Orman Parkı  “giriş ve otopark ücreti alınmayacaktır. “ hükmüne göre düzenlenmiştir. Ancak İŞLETMECİ nin talebi ve İDARENİN uygun görmesi halinde giriş ücreti 313 sayılı Orman Parkları Tebliğin 34.  maddesi gereği tekrar değerlendirilecektir.

                                                                                                                                    İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No 1810084