Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillahi Rabb’il Âlemîn. Er-Rahmanirrahîm, Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâkenesteîn. İhdinessırât’al- müstekîm. Sırat’al-lezîne en’amte aleyhim gayri’l ma’dûbi aleyhim veladdâllîn. Âmîn!

         Elhamdülillahilllezi et-amenâ ve sağânâ ve cealenâ mine’l müslimîn. Nimet-i Celilullâh, Berekât-ı Halilullâh, şefaat senden Yâ Rasulallâh. Devam-ı İslam-ı Devlet, Nasîb-i Cennet, Hanelere Bereket, Mevtalara Rahmet, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa Sallallâhü Aleyhi Vesellem Efendimizden Şefaât.

         Bizler aciz ile naçiz ve günahkâr fakat tövbekâr kulların olarak el açıp huzuruna geldik. Duâ ve niyazlarımızı, tövbe ve istiğfarlarımızı, ibadet ve tâatlarımızı “Fete kabbelehâ kabûl’in hasenin” ayetinin sırrına mazhar eyle Yâ Rabbim! Sana açılan ellerimizi huzurundan boş çevirme! Elimiz ile belimize ve dilimiz ile gönlümüze sahip çıkabilmeyi, olumsuz duygu ile düşünce ve davranışlardan uzak durabilmeyi cümlemize nasip eyle Yüce Allah’ım!

          Biz günahkâr fakat tövbekâr kullarını göz açıp kapayıncaya kadar nefsimize ve şeytan-ı aleyhinna’leye esir eyleme! Ümmet-i Muhammed’i senin Âyât-ü Beyyinat’ına ve Hz. Muhammed Mustafa (sav.)’in Sünnet-i Seniyye’sine uygun yaşamaya çalışanlardan eyle! Senin Âyât-ü Beyyinat’ını ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav.)’in Sünnet-i Seniyye’sini kendilerine dini, milli, siyasi, ekonomik, askeri, sanayi ve ticari, içtimaî vb. her alanda çıkar ile menfaat sağlamak için kullananları ıslah eyle ve ıslah olmayanları da “Kahhâr” İsmi Şerif’in hürmetine kahr-ü perişan eyle Yâ Rabb’im!

İslam’a ve Müslümanlara yardım eyle Allah’ım! Müslümanlara biraz daha akıl, fikir, duygu ve düşünce, edep ile güzel ahlak ve terbiye, doğruluk ile dürüstlük, çalışkanlık ve üretkenlik, birlik ile beraberlik, dirlik ile düzenlik, dayanışma ve yardımlaşma nasip eyle Allah’ım! Devletimize, milletimize, vatanımıza, bayrağımıza, sancağımıza ve Kitabı Kur’anmıza zeval verme. Dirlik ile düzenlik, birlik ile beraberlik, huzur ve mutluluk bahş eyle Allahım! Başımıza hayırlı idareciler ile hayırlı yöneticiler seçebilmeyi nasip ve müyesser eyle! Rızkımızı bollaştır, sofralarımıza ve kazançlarımıza Halil İbrahim Bereketleri ver Allah’ım!

Kutsal beldeler ve özellikle de Haremeyn-i Şerifeyn’e hizmet edenlerden ve senin kutlu ile kutsal emanetlerini sahip çıkıp koruyan ve kollayanlardan eyle bizi! Türk Milletine emanet edilen Hz. Muhammed Mustafa (sav.)’in İstanbul Topkapı Müzesi’ndeki “Kutlu ile Kutsal Emanetleri”ni gereği gibi muhafaza edenlerden ve Ehl-i Beyt’e, âl-i ashabına, tabiin ile taba-i tabiin, eimme-i müçtehidin, rıdvanüllahi aleyhim ecmaîn, ulema ile şüheda ve gazilererimize hürmetini esirgemeyenler ile O’ları rahmetle yâd eden ve de koruyup kollayanlardan eyle bizi Yâ Rabb’im! İslam Dini ve Müslüman denilince ilk akla gelen Türk Ulusu’na yardımını esirgeme! Mağdur ile mahcup ve mahzun ile müşkül durumda bırakma bizleri Allah’ım!

Evimizi, bağımızı, mezramızla ve köyümüzü, ilimiz ve ilçemizi, ülkemiz ile tüm İslam ülkelerini görünür görünmez kaza ile bela ve musibetlerden, arzi ve semavi afetlerden,

düşman işgalinden ve ihatasından, düşmanın ayakları altında ezilmekten cümlemizi muhafaza eyle şanı Yüce Mevla’mız!

         Ağzımıza tat, vücudumuza sıhhat, evlatlarımıza itaat nasip eyle Yâ Rabbim! Evlatlarımızı ve evlatlarımızın evlatlarını, Ulemâ-i âmilinden, Sulehâ-i sâlihinden ve Ağniyâ-i şâkirînden eyle Yâ Rabb’im. Torunlarımıza zihin açıklığı ve zekâ ver Yâ Rabbim. İlimlerini artır, derslerinde ve imtihanlarında başarılı kıl Yâ Rabbim. Kendi hayatlarını, kendi rızıklarını helal lokma ile kazanacak hayırlı işler, hayırlı meslekler ile hayırlı eşler nasip eyle Allah’ım. Onları hayırlı öğretmen ile öğrenciler, hayırlı sınıf ile sıra ve okul arkadaşlarıyla karşılaştır.

Tüm insanları ve de bizleri; hayırlı insanlarla, yol ile yoldaşlarla, cemaatlerle, komşularla, ev sahipleri ve kiracılarla, yönetici ve idarecilerle karşılaştır Yâ Rahman ü Rahim!

         Ölmüşlerimize rahmetinle muamele eyle, kabirlerini pür nur ve makamlarını cennet eyle. Onların ve bizim kusurlarımızı affı mağfiret eyle. Nar-ı cahîminden azat eyle, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav.)’in şefaatına dâhil olanlardan eyle. Biz de o halle hâllendiğimizde ağzımızda Kur’an ile göğsümüzde iman ve Kelime-i Şahadet getirerek ruhlarımızı teslim edebilmeyi nasip ve müyesser eyle Allah’ım!

         Ümmet-i Muhammed’in hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına da edayı nasip eyle. Ümmet-i Muhammed’in ekiliş ile dikiliş ve bitirişlerini arzı ve semavi ile insani ile hayvani ve de haşaratın şerrinden emin eyle Yâ Rabb’im. Sen; “Affedicisin, affetmeyi seversin” bizleri de affettiğin kulların zümresine ilhak eyle Allah’ım!

          Essalât-ü vesselâm-ü aleyke Yâ Rasulallâh, Essalât-ü vesselâm-ü aleyke Yâ Habîballâh, Essalât-ü vesselâm-ü aleyke Yâ Nebiyallâh, Essalât-ü vesselâm-ü aleyke Yâ Seyyîd’el- evvelîne ve’l-âhirîn, ve’l- Hamdülillâhi Rabb’il- Âlemîn. El- FÂTİH” Patenti âcizane bendenize ait olan bu duaya sıkıntılı anlarımız ile Cuma gün ile gecesinde Kandil / Bayram gecelerinde sizin de “Âmin!” diyeceğimizi ümit ettiğimi düşünüyorum canlarım.