BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK ZEYTİNLİKLER

Tasarrufu Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, Çanakkale ili, Ayvacık ilçesinin Arıklı, Nusratlı, Yeşilyurt, Sahil, Gökçetepe, Mıhlı ve Adatepe Mahalleleri, muhtelif mevkilerdeki, 59 ayrı parselden oluşan toplam 425.067,09 m² yüzölçümlü, üzerinde toplam 7.881 adet zeytin ağacı bulunan zeytinlik ve arsa vasıflı taşınmazlar, 2023 yılı yıllık 600.360,00 TL muhammen bedelle 4 hasat dönemi olarak 31.12.2026 tarihine kadar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle kiraya verilecektir.

1- Muhammen kira bedeli üzerinden ihalede oluşacak kira bedeli ilk yıla ait olup, takip eden yıllar için kira bedeli, HMS (ham zeytinyağı müstahsilden satış) ortalama fiyatı arasındaki değişim oranı esas alınarak belirlenecektir.

2- İhaleye ait şartnamenin dosya satış bedeli 200,00 TL olup, bu bedel Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası Balıkesir Şubesindeki TR27 0021 0000 0030 0001 0000 01 no.lu hesabına, isteklinin adı belirtilerek yatırılacak ve makbuz İdareye ibraz edilmek suretiyle ihale dosyası teslim alınacaktır.

3- İhale 18.04.2023 Salı günü saat 10:00’da Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:4, Bölge Müdürlüğümüz hizmet binasında yapılacaktır.

4- İhaleye son müracaat tarihi 17.04.2023 Pazartesi günü saat 16:00'ya kadardır. Bu tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Müracaatların Bölge Müdürlüğümüze doğrudan yapılması esastır. Postayla yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmelerde Bölge Müdürlüğünün mesuliyeti yoktur.

5- İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER;

a) GERÇEK KİŞİLER İÇİN; T.C. Vatandaşlık numarasını içeren herhangi bir resmi belge (pasaport, ehliyet, nüfus cüzdanı sureti), adres beyanı (ikametgâh belgesi), yer gördü belgesi, geçici ve ek teminat makbuzu.

b) TÜZEL KİŞİLER İÇİN;

• Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından veya ilgili meslek odasından ihale ilanının yapıldığı yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, imza sirküleri /imza beyannamesi, ticaret sicil gazetesi/ yetki belgesi, faaliyet belgesi, adres beyanı, yer gördü belgesi, geçici ve ek teminat makbuzu.

•STK (Vakıf, Dernek, Koop. vb.) olması halinde; yönetim kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres beyanı, yer gördü belgesi, geçici ve ek teminat makbuzu.

(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c) VEKALETEN İŞTİRAKLER İÇİN; Vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi, yer gördü belgesi, geçici ve ek teminat makbuzu.

d) ORTAK GİRİŞİMLER İÇİN; ortak girişim beyannamesi, yer gördü belgesi, geçici ve ek teminat makbuzu.

e) İçeriğinde geçerlilik süresi yazılı belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (Şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti.

6- GEÇİCİ VE EK TEMİNAT HAKKINDA; Toplam 552.332,00 TL tutarındaki geçici ve ek teminat bedelinin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Vakıf Katılım Bankası Balıkesir Şubesindeki TR27 0021 0000 0030 0001 0000 01 no.lu hesabına nakden yatırıldığına dair makbuz aslı (ihalenin adı ve isteklinin adının belirtilmesi zorunludur.) veya Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre alınmış (limit içi, süresiz ve teyit yazılı) geçici teminat mektubu.

7- YER GÖRDÜ BELGESİ HAKKINDA; İsteklinin ihale konusu taşınmazı yerinde gördüğüne dair belge ibraz etmesi gerekmektedir. (Bu belge Bölge Müdürlüğünden, Çanakkale irtibat bürosundan veya Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünden temin edilecektir.)

8- İhalelerden yasaklı olanlar ile FETÖ/PDY terör örgütüne ilgi, bağ veya iltisakları olan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.

9- İdareye dolaylı veya dolaysız borcu olanlar ile İdare tarafından daha önceden kiracılığı bitirilerek 2886 Sayılı Kanun'un 75. maddesine göre tahliye edilenler ihaleye katılamazlar.

10- İsteklinin yukarıda (8) ve (9) maddelerde yazılı gerçek ve tüzel kişilerden olduğu tespit edilirse, ihaleye katılıp ihale üzerinde kalsa dahi kendisiyle sözleşme düzenlenmez. Sözleşme düzenlenmiş olsa dahi tespit edildiği takdirde feshedilerek geçici ve ek teminatı İdarece gelir kaydedilir.

11- İlana yazılmayan bilgiler; işin şartnamesinde ve sözleşmesinde mevcut olup, ihaleye katılan her istekli kiralayacağı yeri görmüş, ihale esnasında imzaladığı Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Usul ve Esasları ile Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Tip Genel Şartnamesi hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır.

12- İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içinde sözleşme yapmayan gerçek veya tüzel kişilere ait geçici ve ek teminatlar İdarece gelir kaydedilir.

13- İhale ve sözleşme ile ilgili noter harcı, pul vb. bütün masraflar kiracıya ait olup, sözleşme düzenlenirken tahsil edilir.

14- Sözleşme düzenlenirken, mali durumu kira bedelini karşılayacak düzeyde iki kefil gösterilecektir. Kiracının Doğrudan Borçlanma Sistemi (DBS) ile ödeme şartını kabul etmesi ya da sözleşme süresine ait tüm kira bedelini peşin ödemesi halinde kefil aranmaz.

15- Kiracı İdaremizin izni olmadan kirası altındaki taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, İdare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.

16- İhale tarihinde isteklisi olmayan taşınmaz 15 gün süreyle aynı şartlarla Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Bunlar için ayrıca ilan yapılmayacak olup www.vgm.gov.tr linkinden takip edilebilir.

17- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

(İrtibat Numaraları: 0 (266) 239 57 23 Dahili: 7401-7402-7403 Kiralama Servisi)

                                                                                                                                                                                          

#ilangovtr Basın No 1809798