T.C.

BALIKESİR İLİ

BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI

1-       İdarenin

a)       Adresi              : Burhaniye Belediye Başkanlığı

                            Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No:80 Burhaniye/BALIKESİR

b)       Telefon/Faks   :  0 266-4126450 / 0266- 4221006

c)       E-posta             : [email protected]

2- İhalenin Konusu       : Taşınmaz Kiralama İhalesi     

3-  İhalenin

a)       Yapılacağı yer : Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

            Tarihi ve saati  : 18/07/2023 Salı günü  saat 10:30’da yapılacaktır.            

         4) Burhaniye Belediye Başkanlığına ait Burhaniye İlçesi Öğretmenler mahallesi Nurettin Sandıkçıoğlu Caddesi No : 5 adresinde bulunan işyeri, Belediye Encümeninin 13/06/2023 tarih ve 2023/458 sayılı kararı doğrultusunda, sadece İşletme Kooperatiflerinin katılımı amaçlı olarak aylık 200,00 TL muhammen bedel üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi çerçevesinde açık arttırma usulü ile 3 yıl süreli olarak kiralama ihalesi yapılacaktır. 

        İhale; Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 18/07/2023 Salı günü saat 10:30’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

        5-) İhaleye ait geçici teminat bedeli 216,00 TL, olup, geçici teminattan ayrıca 500,00 TL güvence bedeli alınacaktır. İhaleye katılacak olan İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 18/07/2023 Salı  günü ihale saatine kadar aşağıdaki belgeleri içeren dosyalarını Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

        6-) İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.

        7-) 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.

        8-)  İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.

a)       İhaleye katılım için dilekçe,

b)       Kooperatifin Tebligat adresi için adres beyanı,

c)       Kooperatifin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl alınmış oda kayıt belgesi.

d)       İhaleye katılmak için alınan karar defteri örneği,

e)       Kooperatif adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduklarını gösterir belge,

f)        Geçici teminat bedeli ve güvence bedelinin yatırıldığına ilişkin belge. (Nakit, Banka teminat mektubu)

g)       Belediye’ye borcu olmadığına ilişkin belge,  

       9-)   İhale şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

             İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No 1855763