AĞAÇLAR ARASI TRAMBOLİNLİ OYUN PARKURU MAL ALIMI

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

AĞAÇLAR ARASI TRAMBOLİNLİ OYUN PARKURU MAL ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/610358

1-İdarenin

a) Adı

:

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Eski Kuyumcular Mah. Yeşilyol Sok. No:5 D:1 KARESİ/BALIKESİR

c) Telefon ve faks numarası

:

2662410010 - 2662394444

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

AĞAÇLAR ARASI TRAMBOLİNLİ OYUN PARKURU MAL ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 ADET MONTAJLI AĞAÇLAR ARASI TRAMBOLİNLİ OYUN PARKURU ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Malzemeler Altıeylül Konakpınar Gençlik Merkezine teknik şartnamedeki detaylar doğrultusunda teslim edilerek montajı yapılacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Talep edilen alım işinin süresi; Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup, 60 gün (altmış) takvim günü içerisinde malzemelerin teslimi ve yerinde montajı yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

13.07.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Balıkesir Altıeylül Belediye Hizmet Binası İhale Birimi 4.Kat


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.


a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, (Faaliyet Konusu Macera Parkı İmalatçısı Olduğunu Belirtecektir.)
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, (Üretim kapasitesi yıllık 700.000 kg macera parkı olduğu belirtilecek.)
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

Yukarıda sunulması istenen belgeler imalatçı istekli adına düzenlenmiş olmalı, yetkili satıcılık ve/veya bayilik sözleşmesi ile sunulan evraklar kabul edilmeyecektir.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

- Macera parkı içerisinde kullanılacak olan lamine malzemeler EN 14080:2013 standardına göre imal edilecektir. EN 14080:2013 standart sertifikası istekliler tarafından ihale dosyasında idareye sunulacaktır.

- İstekliler ihale ilan tarihinden önce üretmiş oldukları doğal ağaçlar arası Kozalak modeli ip parkuru ve file trambolin ürününün TS EN 15567-1+A1 ve TS EN 15567-2 standartlarına uygun olduğunu gösterir ve istekli adına düzenlenmiş olan Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı teknik şartnamede belirtilen Ürün standart belgelerini model ek formu ile birlikte ihale dosyasında teklifleriyle birlikte sunacaktır.

- File trambolin bağlantısı için kullanılacak olan çelik halat;12mm çapında 6x26WS konstrüksiyonlu, kompakt, Kopma yükü 140 kN, Çelik özlü, galvaniz kaplı (class B), sağ çapraz (RHOL), tel dayanımı 1960 N/mm2, ağırlığı 0,75 kg/m,  toleransı +2/ +4% EN 12385-4 Olacaktır. Teknik özellikleri verilmiş 12 mm çapında çelik çekirdekli?çelik halatın teknik özelliklerini gösterir ihale yılına ait test raporlarını içeren ve Yasal ve /veya Özel Standartları belirten Yerli ya da Yabancı Kuruluşlardan alınmış ‘’ Standart, test, rapor veya sertifika’ ’raporlarını gösteren olumlu test raporu sonuçlarını, Verilen bu belge yerli ise istekli adına düzenlenmiş ‘’Yetkili Satıcılık’’ belgesini, Yabancı bir firmadan alınmış ise Apostil Şerli Belgesinin aslını ve Türkçe ’ye Yeminli Tercümandan Noter onaylı Çevirileri yapılmış belgelerini ve ‘’Yetkili Satıcılık’’ belgesini ihale dosyasında teklifleriyle birlikte sunacaktır.

4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

Belirli Elementlerin Göçü Test Belgesi

Teknik şartnamede belirtilen kozalak model içerisinde oyunlarda

kullanılacak olan istekli adına düzenlenmiş 16 mm zırhlı çelik halatın

TS EN 71-3 Belirli elementlerin göçü test belgesi ihale dosyasında

teklifleriyle birlikte sunacaktır. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu

tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.

Fitalat Test Belgesi

Teknik şartnamede belirtilen kozalak model içerisinde oyunlarda

kullanılacak olan istekli adına düzenlenmiş 16 mm zırhlı çelik halatın

Fitalat test belgesi ihale dosyasında teklifleriyle birlikte sunacaktır.

Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan

alınmış olmalıdır.

PAH Test Belgesi

Teknik şartnamede belirtilen kozalak model içerisinde oyunlarda

kullanılacak olan istekli adına düzenlenmiş 16 mm zırhlı çelik halatın

PAH test belgesi ihale dosyasında teklifleriyle birlikte sunacaktır.

Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan

alınmış olmalıdır.

Yapay Işığa Karşı Renk Haslığı Test Belgesi

Teknik şartnamede belirtilen kozalak model içerisinde oyunlarda olan

istekli adına düzenlenmiş 16 mm zırhlı çelik halatın TS EN ISO 105

B:02 2014 Yapay Işığa karşı renk haslığı test belgesi ihale dosyasında

teklifleriyle birlikte sunacaktır. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu

tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.

Model Onayı Çizimleri

İstekliler TS EN 1176-1 / TS EN1176-3Oyun Alanı Elemanları Ve

Zemin Düzenlemeleri-?Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları Ve Deney

Yöntemleri? Standart, test, rapor veya sertifikalarını, model onayı

çizimlerini İSTEKLİ adına düzenlenmiş Standarta ait belgelerini ihale

dosyasında teklifleriyle birlikte sunacaktır.

Yer Görme Belgesi

Teklif verecek firmaların, bu şartname kapsamında, (ormanlık alanda

mevcut ağaçlara uygulama yapılacağı için) park alanı yapılacak bölgede

teklif öncesi yerinde tetkik ve inceleme yapmaları esastır. Yer incelemesi

yapan firmalara idare tarafından yer görme belgesi düzenlenecek olup,

bu belge ihale dosyasına sunulacaktır.

Numune Teslim Tutanağı

İdari Şartname 7.7.1.' de istenilen numunelere ilişkin tutanak

Model Bazlı Uygunluk Belgeleri

İstekli aşağıda listelenmiş, daha önceden yapmış olduğu imalatlar ile

alakalı, yasal ve / veya Özel standartları belirten, yerli ve / veya yabancı

akredite edilmiş kurumlardan alınmış olan Teknik Şartnamede talep

edilen ürünlere ait, Model Bazlı Uygunluk Belgeleri, ihale dosyasında

teklifleriyle birlikte sunacaktır. Bu belgelerdeki model kodlarının,

sunulan ilgili standart belgelerinde de yazılı olması esastır.

Üretici Ürün Sorumluluk Sigorta Poliçesi

İstekli Tasarım-Üretim ve montaj hatalarından dolayı oluşabilecek

kazalar sebebiyle idareye açılabilecek tazminat davalarını karşılamak

üzere, ihaleye katılmış oldukları firma adına düzenlenmiş Üretici Ürün

Sorumluluk Sigorta Poliçesini ihale dosyası içerisinde idareye

sunulacaktır. Poliçe olay başı min. 6.500.000 TL teminat bedelli olmalı

ve faaliyet konuları içerisinde ?file zıplama parkı, file korumalı ip

parkuru konularını kapsamalıdır.

Muayene Raporunu

İstekliler ihale ilan tarihinden önce üretmiş oldukları doğal ağaçlar arası

macera parkı ürününün TS EN 15567-1+A1 ve TS EN 15567-2

standartlarına uygun olduğunu gösterir ve istekli adına düzenlenmiş olan

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı muayene raporunu ihale

dosyasında teklifleriyle birlikte sunacaktır.

İşletme Muayene Raporu

İstekliler ihale ilan tarihinden önce üretmiş oldukları doğal ağaçlar

arası macera parkı ürününün TS EN 15567-2 standartlarına uygun

olduğunu gösterir ve istekli adına düzenlenmiş olan Türk Akreditasyon

Kurumu tarafından onaylı İşletme muayene raporunu ihale dosyasında

teklifleriyle birlikte sunacaktır.

Test Raporu

Teknik şartnamede belirtilen File trambolin içerisinde kullanılacak olan

ve istekli adına düzenlenmiş olan 16 mm çapında zırhlı çelik halatın

kopma mukavemetinin min 2.500 kg olduğunu gösterir test raporu ihale

dosyasında teklifle birlikte sunacaktır.Rapor Türk Akreditasyon

Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.

Test Raporu

Teknik şartnamede belirtilen kozalak model içerisinde oyunlarda

kullanılacak olan istekli adına düzenlenmiş plastik x (elips) bağlantı

aparatının kopma mukavemetinin min. 1.220 kg, alüminyum x (elips)

bağlantı aparatının kopma mukavemetinin min. 2.400 kg olduğunu

gösterir test raporunu ihale dosyasında teklifleriyle birlikte sunacaktır.

Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan

alınmış olmalıdır.

Yanmazlık Test Belgesi

Teknik şartnamede belirtilen kozalak model içerisinde oyunlarda

kullanılacak olan istekli adına düzenlenmiş 16 mm zırhlı çelik halatın

TS EN 71-2Yanmazlık test belgesi ihale dosyasında teklifleriyle birlikte

sunacaktır. . Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı

laboratuvardan alınmış olmalıdır.

Sertifika

? İstekliler ihaledeki benzer ürünlerden olan içeriği (çelik, ahşap)

ürünlerinden en az birine ait kalite belgelerinden, İSTEKLİ adına

düzenlenmiş; ‘‘ISO 9001:2015’’ ve İstekliler ‘‘TS-HYB Hizmet

Yeterlilik Belgesi’’, sertifikalarına ait belgeleri ihale dosyasında

teklifleriyle birlikte sunacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektöre Gerçekleştirilmiş Macera Parkı Alımı ve Montajı İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No 1847586